SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2014 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
14. riadne zasadnutie MZ
 
Dátum konania: 11.10.2016 Predsedajúci: JUDr. Bročka
12:46:43Úvod
13:09:14 Určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej komisie, schválenie programu rokovania
13:10:37M. Lančarič0Diskusia
13:10:46M. Lančarič1Diskusia
13:13:36M. Galbavý1Diskusia
13:13:41M. Galbavý2Diskusia
13:13:51M. Galbavý3Diskusia
13:14:28M. Galbavý4Diskusia
13:16:15V. Butko1Diskusia
13:18:10J. Klokner1Diskusia
13:19:11B. Stanko1Diskusia
13:20:24V. Butko2Diskusia
13:21:31M. Galbavý5Diskusia
13:22:23R. Mráz1Diskusia
13:26:431.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia na pomenovanie ulice v meste Trnava
13:30:31J. Pobiecký0Uznesenie
13:31:07P. Šujan1Uznesenie
13:32:031.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 459 o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam zriadeným na území mesta Trnava na rok 2016 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia Trnavy
13:35:36J. Pobiecký0Uznesenie
13:36:351.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385 a VZN č. 403 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
13:42:52J. Pobiecký0Uznesenie
13:43:432.1 Schválenie zadania Urbanistickej štúdie Komerčno – podnikateľská zóna Zelenečská - Mikovíniho ulica v Trnave
13:48:31V. Butko1Diskusia
13:53:56J. Klokner1Diskusia
13:56:43J. Novota1Diskusia
13:57:28J. Čavojský1Diskusia
13:58:46M. Galbavý1Diskusia
14:00:58V. Butko1Diskusia
14:03:50J. Klokner1Diskusia
14:05:06J. Čavojský2Diskusia
14:07:28J. Novota1Diskusia
14:08:41J. Novota1Diskusia
14:12:37J. Novota2Diskusia
14:13:16V. Butko2Diskusia
14:15:34R. Mráz1Diskusia
14:18:32A. Peciar1Diskusia
14:19:41M. Lančarič1Diskusia
14:22:37J. Čavojský3Diskusia
14:23:55V. Butko3Diskusia
14:26:12J. Klokner2Diskusia
14:27:36M. Lančarič1Diskusia
14:28:50A. Peciar2Diskusia
14:29:57M. Lančarič2Diskusia
14:30:36R. Mráz2Diskusia
14:31:27M. Lančarič2Diskusia
14:32:04M. Galbavý2Diskusia
14:33:50J. Klokner3Diskusia
14:37:57A. Peciar3Diskusia
14:39:47J. Pobiecký0Uznesenie
14:41:262.2 Urbanistická štúdia „IBV Pekné pole VII. - Trnava“ - schválenie
14:44:56J. Pobiecký0Uznesenie
14:46:002.3 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava – Zmena ÚPN CMZ 03/2016 - Polyfunkčný dom na Ulici Rázusovej
14:49:18R. Mráz1Diskusia
14:56:14M. Lančarič1Diskusia
14:58:36R. Mráz1Diskusia
15:00:10J. Klokner1Diskusia
15:00:56J. Pikna1Diskusia
15:01:57R. Mráz2Diskusia
15:03:24J. Pobiecký0Uznesenie
15:04:372.4 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) - Zmena 02/2016, lokalita K – Pripojenie Ulice Bratislavskej na južný obchvat
15:07:18J. Pobiecký0Uznesenie
15:08:533.1 4. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2016, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok
15:12:19J. Čavojský1Diskusia
15:29:41P. Halada1Diskusia
15:30:26V. Butko1Diskusia
15:38:53J. Pobiecký0Uznesenie
15:40:224. Majetkové záležitosti
15:44:03J. Pobiecký0Uznesenie
15:45:034. Majetkové záležitosti
15:46:21J. Pobiecký0Uznesenie
15:47:194. Majetkové záležitosti
15:48:31J. Pobiecký0Uznesenie
15:49:364. Majetkové záležitosti
15:50:54J. Pobiecký0Uznesenie
15:51:464. Majetkové záležitosti
15:53:22J. Pobiecký0Uznesenie
15:54:124. Majetkové záležitosti
15:56:45J. Pobiecký0Uznesenie
15:57:464. Majetkové záležitosti
16:00:10M. Královič1Diskusia
16:01:39M. Lančarič1Diskusia
16:03:04J. Pobiecký0Uznesenie
16:04:144. Majetkové záležitosti
16:07:06J. Pobiecký0Uznesenie
16:08:124. Majetkové záležitosti
16:10:41J. Pobiecký0Uznesenie
16:11:385.1 Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava
16:13:02J. Pobiecký0Uznesenie
16:36:52J. Pobiecký0Uznesenie
16:38:116.1 Návrh Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy mesta Trnava
16:43:36J. Pobiecký0Uznesenie
16:44:377.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 24.08.2016 do 27.09.2016
16:45:52J. Pobiecký0Uznesenie
16:46:578.1 Informačná správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného obstarávania s hodnotou dodania tovaru a poskytnutia služieb nad finančný limit 20 000 eur a uskutočnenia stavebných prác nad finančný limit 70 000 eur, za obdobie od 1.1.2016 do 31.8.2016
16:50:02J. Pobiecký0Uznesenie
16:50:559.1 Informácia o správe zelene na území mesta Trnava
16:58:18V. Butko1Diskusia
17:05:16J. Fuzák1Diskusia
17:08:49J. Čavojský1Diskusia
17:10:06V. Butko1Diskusia
17:11:54J. Pikna1Diskusia
17:12:41M. Galbavý1Diskusia
17:15:52J. Pikna2Diskusia
17:16:37J. Novota1Diskusia
17:16:51R. Mráz1Diskusia
17:19:17J. Fuzák1Diskusia
17:20:39B. Stanko1Diskusia
17:22:28J. Klokner1Diskusia
17:23:23V. Butko2Diskusia
17:31:27J. Novota2Diskusia
17:32:49J. Čavojský2Diskusia
17:33:43M. Uhlík1Diskusia
17:39:08B. Stanko2Diskusia
17:48:22R. Mráz1Diskusia
17:49:42J. Pikna3Diskusia
17:50:43J. Novota3Diskusia
17:52:06J. Fuzák2Diskusia
17:53:49M. Uhlík2Diskusia
17:54:17J. Pobiecký1Diskusia
17:55:37B. Stanko1Diskusia
17:57:23A. Petková1Diskusia
18:00:47J. Čavojský3Diskusia
18:01:49J. Pobiecký0Uznesenie
18:03:1711.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 11.10.2016 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od 18.08.2016 do 21.09.2016
18:06:02J. Pobiecký0Uznesenie
18:07:0314. Rekapitulácia uznesení
18:07:11R. Mráz1Diskusia
18:14:22J. Čavojský1Diskusia
18:25:34R. Mráz1Diskusia
18:33:57J. Klokner1Diskusia
18:34:10J. Pikna1Diskusia
18:34:16J. Klokner0Diskusia
18:36:38M. Uhlík1Diskusia
18:38:06J. Pikna1Diskusia
18:42:22J. Pikna1Diskusia
18:50:13J. Pikna1Diskusia
18:53:14B. Stanko1Diskusia
18:54:56A. Petková1Diskusia
18:55:40J. Novota1Diskusia
18:59:36M. Královič1Diskusia
19:02:38J. Pobiecký1Diskusia
19:03:31A. Petková2Diskusia
19:04:23J. Čavojský2Diskusia
19:06:00J. Čavojský3Diskusia
19:07:42J. Pikna2Diskusia
19:10:25A. Peciar1Diskusia
19:12:00P. Halada1Diskusia
19:12:49J. Klokner1Diskusia
19:14:01J. Pobiecký1Uznesenie